Reisvoorwaarden d’RobUit versie 23-03-2024

Artikel 1 - Definities

 

Organisator: d’RobUit ingeschreven onder KvK-nummer 59506180.

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur,

accommodatie en excursies.

Reis Dienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals

accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze

Voorwaarden.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg, waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

 

2.1 Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de

Organisator overeengekomen Pakketreizen.

 

2.2 Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen

pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over

pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt

geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is

vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

 

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en

hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

 

 

DE BOEKING

 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

 

3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en

publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van

Reis Dienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is

opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in

hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

 

3.2 Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 21.00 uur van de

eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator.

 

3.3 De boeking

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt

en de volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

 

3.4 Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient

de Reiziger navraag te doen.

 

3.5 Voorkeuren

Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de

Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als

voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

 

3.6 Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als

‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan

kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de

Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in

verband met de aangegeven vereisten.

 

3.7 Bevestiging van de boeking

De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een

boekingsbevestiging.

 

3.8 Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief nadat de betaling heeft plaatsgevonden. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

 

3.9 Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Daarnaast dient deze persoon, in vele gevallen de ouder/ verzorger van de minderjarige(n), bewust te zijn dat zij ten alle tijden de verantwoordelijkheid draagt over de minderjarige(n). Bij gebruik van apparaten of gereedschap ten behoeve van de uitvoering van een verdiepend onderdeel tijdens de Reis is de meerderjarige, de ouder/verzorger degene die hiervoor de eindverantwoordelijkheid draagt.

 

3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle

verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel

aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie

wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor

anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers

bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die

andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De

Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet

nakomen van bovenstaande verplichtingen.

 

 

INFORMATIE

 

Artikel 4 - Informatie door de Organisator

 

4.1 Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger

waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit

afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en

eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

 

4.3 Reisdocumenten

De Reiziger dient zelf, indien nodig voor het land bestemming, gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van

de Reiziger.

 

4.4 Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoer tickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan

de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de

reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen

op de hoogte te stellen.

 

4.5 Informatie over verzekeringen

De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een

reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten als de

Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

 

5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde

Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of

veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is

kan de Reiziger van deelname worden uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten

overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

 

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met

een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de

Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te

melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder

het luchtvervoer en langere verblijf in de natuur. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

 

 

VOOR DE REIS

 

Artikel 6 - Betaling

 

6.1 Aanbetaling

Er is in de meeste gevallen geen sprake van een aanbetaling tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

 

6.2 Restantbetaling

Mocht er wel een aanbetaling overeengekomen zijn dan dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.

 

6.3 Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een

nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke

rente verschuldigd.

 

6.4 Incassokosten

De Reiziger is pas verzekerd van een plek wanneer de volledige reissom is betaald.

Buitengerechtelijke incassokosten zijn hierdoor niet van toepassing.

Mocht een dienst eerder geleverd zijn dan het verzoek tot betaling, dient deze wel betaald te worden. Indien de Reiziger deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere. 

 

Garantieregeling STO Garant 

 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt d’RobUit gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op  www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van d’RobUit wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan d’RobUit, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van d’RobUit niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

 

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

 

7.1 Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet

voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor

zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets

onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht

van de Reis is dan mogelijk indien - op kosten van de Reiziger - nieuwe vliegtickets worden

geboekt. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in

de plaats te stellen.

 

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling

van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder

wijzigingskosten.

 

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de Reiziger

 

8.1 Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te

wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de

hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de

wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom

lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de

verschuldigde wijzigingskosten.

 

8.2 Wijziging vertrekdatum

Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de

vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een

nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

 

9.1 Annulering

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk

te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt

als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de

volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

 

9.2 Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende

bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 25%

van het overige deel van de reissom;

b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de

vlucht + 50% van het overige deel van de reissom; 

c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de

vlucht + 75% van het overige deel van de reissom; 

d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 25% van de reissom;

b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;

c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;

d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

 

9.3 Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar

keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

1) de in lid 2 van dit artikel genoemde standaard annuleringskosten, of;

2) de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg

van de annulering.

 

9.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis

Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment.

Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het

bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar

1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij

niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 25% van de reissom bedragen

volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de

datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als

annuleringskosten.)

 

9.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven

Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt

toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd):

- het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.

- de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.

- het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.

- het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.

- indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de

Reiziger.

- indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend

reistegoed vervalt het reistegoed.

 

Artikel 10 - Prijswijziging

 

10.1 Prijswijziging

De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg

van prijswijzigingen in:

- kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;

- belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden.

De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de

Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijs herberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

 

10.2 Beëindiging door Reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de

Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.

 

10.3 Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht

op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten

ingehouden.

 

Artikel 11 - Wijziging door de Organisator

 

11.1 Wijzigingen

De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis

doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 

11.2 Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste

kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve

Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder

betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom

terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de

Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde

termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

Artikel 12 - Annulering door de Organisator

 

12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal

aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger

op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

 

12.2 Annulering i.v.m. overmacht

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de

Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en

buitengewone omstandigheden.

 

12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14

dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die

door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals

inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de

vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.

 

12.4 Annulering door toedoen van de Reiziger

Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of

onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst

annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd.

 

UITVOERING VAN DE REIS

 

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

 

13.1 Goede uitvoering van de Reis

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten,

ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reis Dienstverlener worden

uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de

verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de

omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

 

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de

Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden

geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

 

13.3 Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reis Dienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 17 direct

in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

 

13.4 Oplossing door de Organisator

De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te

worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

 

13.5 Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in

overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief

regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is

toe te rekenen aan de Reiziger.

 

Artikel 14 - Hulp en bijstand

 

14.1 Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden

verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten,

plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik

van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

 

14.2 Kosten

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de

moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheid uitsluitingen

 

15.1 Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg

van een tekortkoming die is te wijten aan:

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de

tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;

c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom,

tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is

veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

 

15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit

het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of

uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de terzake geldende internationale

verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

 

15.4 Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-

, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

 

15.5 Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de

reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang

vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

 

15.6 Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat

iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum

van de Reis vervalt.

 

15.7 Geen dubbele compensatie

De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op

compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger

niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

 

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER

 

Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger

 

16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle

aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

 

16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de

Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of

geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere

hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.

 

16.3 Waarschuwing

Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge

of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de

omstandigheden niet op zijn plaats is.

 

16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van

de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden

toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken

Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is

veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

 

16.5 Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip

van vertrek te verifiëren.

 

16.6 Formele gezondheidseisen

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende

gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen

van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

 

16.7 Maatregelen door Reis Dienstverleners

Reis Dienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers

verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van

gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van

overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de

Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

 

16.8 Materiaalgebruik

De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger

deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor

beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

 

 

OVERIGE BEPALINGEN

 

Artikel 17 - Klachten

 

17.1 Informatie

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

 

17.2 Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of

gebrek meteen te melden bij de betrokken Reis Dienstverlener zodat deze een oplossing kan

bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de

reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij

de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-

tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-

mail.

 

17.3 Communicatiekosten

De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te

maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

 

17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de

Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de

Organisator te zijn ingediend.

 

17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid, Melden ter plaatse van dit artikel,

kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de

Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig

zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het

geval niet redelijk is.

 

Artikel 18 - Overige bepalingen

 

18.1 Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken

derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en

deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

 

18.2 Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg

staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar

een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke

bedoeling benadert.

 

18.3 Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de

rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van

zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

- de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land

waar de consument woonplaats heeft, én;

- de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

 

18.4 Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is

exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen

daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator

daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.

d'RobUit


Hazenakkers 14

5271 HL St. Michielsgestel

06-23436017
info@drobuit.nl

KVK: 59506180

BTW: NL001749748B97

Share & like d'RobUit


Wij zijn aangesloten bij: